Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Geosense

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

Jihočeský krj

Navigace

Obsah

Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence žáků (školní matrika), doklady o přijetí žáků, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování Mzdová a personální agenda Třídní knihy a třídní výkazy Školní jídelna Evidence úplaty za předškolní vzdělávání Seznamy dětí pro správu výcviků Úrazy dětí a zaměstnanců Spisová služba Další vzdělávání pedagogických pracovníků Veřejná prezentace školy Účetnictví Zápisy ze školských a pedagogických rad Smlouva o poskytování pracovně-lékařské služby Zmocnění k vyzvedávání dětí
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce správce správce
Účel zpracování Evidence dětí ve vzdělávání Vedení mzdové a personální agendy Průběh vzdělávání dětí Školní jídelna Platby za předškolní vzdělávání Evidence výcviků dětí Evidence úrazů dětí a zaměstnanců Evidence došlé a odeslané pošty Další vzdělávání pedagogických pracovníků Veřejná prezentace školy Vedení účetnictví Činnost školské a pedagogické rady Pracovně-lékařské prohlídky učitelů Zmocnění k vyzvedávání dítěte
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají) Děti navštěvující školu, zákonní zástupci  Všichni zaměstnanci MŠ Děti navštěvující školu Děti navštěvující školní jídelnu, zaměstnanci školy Děti v předškolním vzdělávání Děti navštěvující školu Děti navštěvující školu, zaměstnanci školy Jakákoli fyzická osoba kontaktující školu Zaměstnanci školy Děti navštěvující školu Plátci v hotovosti a na účet školy, dodavatelé Zaměstnanci školy, žáci, zástupce obce, zástupce zákonných zástupců Zaměstnanci MŠ Děti, zákonní zástupci
Kategorie osobních údajů žák - jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, zdravotní stav, sociální znevýhodnění,  zákonný zástupce - jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, telefonické spojení jméno, příjmení, dřívější příjmení, datum narození, místo narození, místo trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte zaměstnance, jméno a příjmení manžela/manželky, předchozí zaměstnání, vzdělání, předchozí praxe, druh pobíraného důchodu, počet dětí (u žen), zdravotní znevýhodnění, zdravotní pojišťovna, státní občanství jméno, příjmení, kontakt na zákon.zástupce, údaj o alergiích jméno, příjmení, datum narození, finanční částka jméno, příjmení, datum narození, finanční částka jméno, příjmení, datum narození, RČ, pojišťovna jméno, příjmení, datum narození jméno, příjmení, adresa jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození jméno, příjmení, třída, fotografie jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, částka, jméno, příjmení a číslo účtu zákonného zástupce jméno, příjmení, údaje o průběhu vzdělávání jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní pojištovna, zdravotní způsobilost jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců ředitelka, účetní  2 určení pracovníci, účetní, ČSSZ, ZP všichni pedagogičtí pracovníci 2 určení pracovníci 2 určení pracovníci pedagogové MŠ, zajišťovatelé akcí pedagogičtí pracovníci ředitelka ředitelka veřejnost 2 určení pracovníci ředitelka ředitelka ředitelka
Doba uchování osobních údajů max. 10 let po ukončení studia (viz spisový a skartační řád) max. 30 let po roce, kterého se týkají (viz spisový a skartační řád) třídní výkazy - 45 let, třídní knihy - 10 let max. 5 let (viz spisový a skartační řád) max. 10 let (viz spisový a skartační řád) po dobu navštěvování školy max. 5 let po posledním zápisu (viz spisový a skartační řád) 10 let (viz spisový a skartační řád) 10 let (viz spisový a skartační řád) po dobu školní docházky 5 let bez DPH, 10 let s DPH (viz spisový a skartační řád) 5 let (viz spisový a skartační řád) po dobu působení zaměstnance v MŠ Po dobu školní docházky
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c b, c c c c a c c C f
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   §28 zákona č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 364/2005 Sb. §28 zákona č. 561/2004 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), zákon č. 500/2004 Sb. (Správní řád), zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 337/1992 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., zákon č. 435/2004 Sb., zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP zdraví při práce) §28 zákona č. 561/2004 Sb. §119 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování §123 zákona č. 561/2004 Sb. Není třeba vyplnit buňku. §28 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb., zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě §24 a §29 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Není třeba vyplnit buňku. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví §28 zákona č. 561/2004 Sb. zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách, vyhláška č 79/2003 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný NE
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE